‘It fotografysk each fan De Strampel’, skriuwt Bonne

Grou, 27 maaie 2018.

It bestjoer fan de Strampel is allegedueren dwaande mei it garjen fan einenijtsjes.

Diskear wie it strampellid Bonne Bruinsma fan Grou, dy’t dat mei de kamera op 12 maaie fêstlei.

Yn it Swetshok stiet skriuwer Cees van der Meulen te fotografearjen. Fierders sjogge jo foarsitter Gjalt de Groot, achter him Harm Visser fan d’Ald Hij en dêr wer njonken Geert de Groot (broer fan) ek fan d ‘Ald Hij yn it oerlis fan De Strampel mei d’Ald Hij oer Follow the Blue Line op 12 maaie.