It geheim fan de wetterlânkoer

Grou, 25 novimber 2017.

Filmer Pruiksma makke in filmke by de flechtsjende Bouke Terpstra yn Tsjerkgaast. (op foto klikke, dan noch moaier)

https://youtu.be/UnnEu7iRNeg