It is maitiid yn Bitgummole!

Grou / Bitgummole, 8 oktober 2016

Durk Wynia skriuwt:

It is maaitiid yn Bitgummole….. de einepiken swimme achter yn de feart en myn appelbeam stiet (wer) yn bloei!!!

As dit sa troch giet, wit ik net mear wannear’t ik  myn kuorren flechtsje moat!

img_20161008_161801 img_20161008_173004