Jinke Kuperus makket der wat aparts fan

Wurdum, 13 april 2017.

Jinke Kuperus, dy’t wol fan in grapke hâldt, stjoerde in  oantal  bysûndere  foto’s.  Komt, ziet en verwondert U!

Jinke skriuwt derby:

It bankje mei hikke en mûzebiter hat ek in briedende ein yn it lytse kuorke. Ek yn it eintsje sit in ein te brieden. De mûzebiter is makke  mei de kettingseage troch Jan Stoelwinder”.