Jan Falkena, ambassadeur fan de De Strampel yn N’wolde

Grou / Oerterp, 1 juny 2016

Fan Jan Falkena fan Oerterp krigen we √Ľndersteand artikeltsje dat 10 maaie 2016 yn de ‘Grijpvogel’ stien hat. Oer de Tsjonger witte se no ek wat De Strampel docht.