Jan Falkena, ambassadeur fan de De Strampel yn N’wolde

Grou / Oerterp, 1 juny 2016

Fan Jan Falkena fan Oerterp krigen we ûndersteand artikeltsje dat 10 maaie 2016 yn de ‘Grijpvogel’ stien hat. Oer de Tsjonger witte se no ek wat De Strampel docht.