Jan Falkena hie syn earste kursisten

door

in

Bakkefean, 27 septimber 2014

It flechtseizoen is oanbrutsen! Yn de skiepskoai fan Bakkefean jout Jan Falkena les. In prachtich plakje yn sa’n autentike omjouwing. Klik hjir mar, dan kinne jim sjen hoe’t it yn sa’n les om en ta giet.