Jerken yn oertal

Aldeboarn/Grou, 5 febrewaris 2021

Wa’t yn de doarpen, stêden en yn it fjild om him of har hinne sjocht moat konstatearje dat de jerken meastentiids yn oertal binne. Yn Broek is dat net oars.

Cor Snoeij seach dit tafriel op in terras, en frege him ôf: Binne der wol eintsjes? Of binne der allinnich mar jerken?