Jiergearkomste 2022

door

in

Grou, 1 maaart 2022.

Nei twa jier coronamaatregels kin der dit jier wer in ledegearkomste fan De Strampel hâlden wurde.

De jiergearkomste 2022 is fêststeld foar freed 18 maart yn De Trilker te Poppenwier.

Leden krije noch in aparte útnûging mei stikken foar de gearkomste.

De beurs giet dit jier net troch, dêr komt in alternatyf foar dat op de jiergearkomste neier taljochte wurde sil.