Jiergearkomste De Strampel 15 novimber 2013

door

in

Útnoeging foar de leden fan ‘De Strampel’

foar de jiergearkomste op freed 15 novimber 2013 om 20.00 oere

yn doarpshûs ‘De Trilker’ te Poppenwier.

Aginda

  • Iepenjen
  • Ferslaggen: ledegearkomste 24 jannewaris; jierferslach fan de skriuwer en de ponghâlder; begrutting 2014; beneamen lid kaskommisje.
  • Roaster fan ôfgean; Cees van der Meulen, ôfgeand en werkiesber.
  • Beurs sneon 22 febrewaris 2014. Mooglikheden en beheiningen.
  • Reid en flaaks yn 2014
  • Demonstraasjes en learmasters
  • Omfreegjen
  • Skoft
  • Einekoaien yn Fryslân, lêzing troch Gerard Mast
  • Sluten

We stjoere derop oan dat de gearkomste om de klok fan tsien oere hinne sletten wurde kin.

Dêrnei is der alle tiid om  mei inoar te praten.

Mei freonlike groetnis

Cees van der Meulen

skriuwer Fryske Feriening fan Einekoerflechters ‘De Strampel’, Abbema 15, 9001GH Grou, 0566 622485 / 06 19225075, ceesvandermeulen@hetnet.nl, www.de-strampel.nl