Jiergearkomste De Strampel

door

in

Om alfêst yn ‘e aginda te skriuwen:

Freed, 28 novimber 2014, 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Trilker’ yn Poppenwier.

De leden krije mids novimber fia de mail of fia de post de aginda tastjoerd.

Ynkoarten krije jim fan de ponghâlder de fraach jim ledejild oer te meitsjen.

(banknûmer stiet by ‘kontakt’)