Jong reid, nije plannen

jong reid 600x400

Bitgummole, 4 maaie 2013
Sa heech is it reid, maaie en juny de groei deroer en dan is it begjin july de tiid foar it reidskarren. (foto: Durk Wynia)