Kanadezen yn 1945 en 2022

door

in

Liberators – befrijers

Wergea/Grou 5 maaie 2022

“By my achter yn de feart sit in ein mei piken en in Kanadeeske goes, dy’t sels gjin piken hat, beskermet it jonge keppeltsje. Gjin jerk komt ek mar yn de buert fan it eintsje!‘

It eintsje en de Kanadees sille wol gjin benul fan de skiednis hawwe, mar foar ús is it wol hiel bysûnder dat de Kanadezen dy’t yn 1945 Fryslân befrijd hawwe no sa wer yn it nijs komme.

Lolke van der Meer / Cees van der Meulen.