Keunsteinen

door

in

Grou / Snits, 24 maart 2016.

De ein is in prachtfûgel om te sjen en sa is it net sa frjemd dat keunstners har ynspirearje litte troch dizze sa wûndermoaie freon. We seagen by in keunstleafhawster yn Snits in rychje einen op it parket stean.

It sammeljen fan keunsteinen is in aardige hobby. Wa hat der noch wat moaie einen stean?