Kontrôle einekuorren

Dronryp/Grou, 6 april 2021

Om nei te gean oft de kuorren dy’t útsetten wurde ek briedsúkses ha, moatte de kuorren kontrolearre wurde. Yn Dronryp dogge se dat op harren eigen wize. Joan Brink fan Dronryp stjoerde in pear foto’s oer it kontrolearjen fan it eineprojekt yn Dronryp.

Yn febrewaris binne de kuorren útsetten, wêrby’t profitearre waard fan de iisflier. Doe hoechden de mannen dus net mei in boatsje it wetter op. Hoe oars is dat as de einen oan ‘e lêch binne en de besetting fan de kuorren kontrolearre wurde moat: dat wurdt dan mei in boat dien.

Dêr wurdt in bysûnder selsmakke boatsje foar brûkt. Alteast, it moat foar boatsje trochgean; in pear surfplanken oan mekoar fêstmakke mei wat planken. Mar it driuwt en kin twa minsken maklik hâlde. De mannen moatte dan wol hoeden manoeuvrearje om by de kuorren te kommen. Net te folle bewege is it advys, want oars wurdt it swimme.

Troch de koroana-maatregels is it no net mooglik om mei syn twaën op it boatsje by de kuorren del te gean. De foto’s binne in pear jier lyn makke doe’t der noch gjin sprake wie fan koroana.

Op de foto’s: Tamme Veldstra mei de kloete en Johannes van der Meer noflik sittend mei de bats, dy’t as peddel en roer brûkt wurdt.