Kuorkes en lytsguod fan reid

door

in

Dronryp/Grou, 23 desimber 2019

Strampellid Jehannes van der Meer fan Dronryp makket by’t winterdei moaie kuorkes en oar lytsguod.
Is in grutte koer al gau te grut foar in wenkeamer, foar dizze lytse kuorkes is altiten in plakje.