Kuorkes foar sjongfûgels

door

in

Grou, 13 febrewaris 2019

Wy ha yn ús feriening in protte kreativiteit. Bouwe de Groot út Grou is ien fan de flechters dy’t altiten op syk binne nei ûngewoane kreaasjes.

Bouwe skriuwt:

Foar de ferkeap fan fûgelhokjes (kuorkes) ha ik een ferkeap-presintaasje foar yn de winkels makke: in standert mei 4 stiks derop. Ik ferkeapje per winkel dan 10 stiks foar 100 euro.

Misskien in idee foar mear flechters.

Leuk flechtsjen tusken de einekuorren troch as je even minder tiid of sin ha.
It noadige hout foar de standert ha ik fûn yn in kontener yn de buorren by winkelferbouwing, dus gjin kosten.

Wer in foarbyld fan in bydrage oan de sirkulêre ekonomy.