Kuorkje yn Drachten en Elspeet

Dokkum/Grou, 24 july 2023

De bruorren Kooistra út Dokkum en Binne van der Velde út De Pein ha der wer op út west. Op 24 juny ha de Kooistra’s op de bernebuorkerij ‘De Naturij’ yn Drachten west te flechtsjen. “It wie suver wat te waarm”, skriuwt Hendrik. “We hienen in prachtich plakje midden tusken de bisten fan de berneborkerij.” It hat de mannen bêst befallen: “Yn 2024 geane we wer, want it wie oant yn de puntsjes goed regele.”

Saterdei 8 july wie Hendrik mei Binne van der Velde te kuorkjen yn Elspeet op De Veluwe:’Outdoor Hunting’. “In pracht lokaasje, midden yn de bosken”, seit Hendrik. “Der wie fan alles te sjen en te keap op jachtgebiet: gewearen, jachtklean, messen, opsette bisten, natoerschilderijen, ferskillende jagersferienigs en lekkere wyldhapkes en fansels. En de hiele dei hoarnblazers foare de muzyk op de eftergrûn. Moarns fral in protte minsken, middeis wat minder troch de waarmte. De hiele dei hoanblazers foar de muzyk.” De mannen ha goede hannel dien en in moaie dei belibbe, dus koenen se mei in tefreden wer op nei Fryslân.