Kuorren binne rôversguod, wa hat noch wat lizzen?

Grou, 28 febrewaris 2017

Cees van der Meulen:

images      “Hjoed waard ik belle troch in frou fan it Hearrenfean, dy’t ferline jier in koer by my kocht hie. Se fertelde dat se rûnom frege hie nei nòch in koer. Alles útferkocht.

       Mei in blier gesicht en myn lêste koer is se wer ofsetten nei it Fryske Haachje.”

(P.S.: Wa’t yn hege need sit, kin altyd in mailtsje stjoere nei: bestjoer@de-strampel.frl ; belje Jan Falkena, 0512-302172, hy hat noch in pear kuorren lizzen)