Kuorren flechtsje yn 1963

Goaiïngea/Grou, 22 desimber 2021

Sybren Abma út Goaiïngea stjoerde nei oanlieding fan de oprop yn de Nijsbrief in foto mei de tekst: “Dit binne myn heit Watte, syn broer Wiebren en harren heit Siebren Abma yn 1963. De jonge is myn neef Sybren.”