Kuorren oan de mûne

Grou, 16 maart 2015.

fan Hindrik Kooistra út Dokkum krigen we ûndersteande foto, dy’t toant dat kuorren soms in hiel bysûnder plakje krije.