Kuorren opromje

Âldeboarn/Grou, 27 augustus 2023

“Mei dit waar efkes wat dingen dwaan dy’t lizzen bleaun binne”, skriuwt Cor Snoeij.

“Dizze kuorren ha ’k opromje. Foarich jier nochris ‘renoveard ‘ mar no is it dochs oer. En der hawwe ek einen yn bret, en de piken binne derút kaam. It moaiste wie dat de ein der 
oan de foarkant yn gie en faak oan de efterkant der wer út . Prachtich om te sjen. Ik hie 4 fan dy kuorren en allegear beset. Dat wie ek wol logysk want it wiene kuorren mei ‘lisgarânsje’.”

Sokke trochgongskuorren binne poer geskikt foar einen mei klaustrofoby. Goed dat der minsken binne dy’t dêr rekken mei hâlde…