Kuorren útsette by winterwaar

Aldeboarn/Grou, 11 febrewaris 2021

Hjoed mei myn maat efkes in lyts kuorreprojekt opset. It koe moai mei it iis in de sletten. Gatsje yn ’t iis, peal deryn en koer derop. Klear. Sa kinne de stienmurden der ek net sa makklik by.

Kleare taal fan Cor Snoeij. De kuorren steane, it teiwaar kin no foar Cor en de einen wol komme.

Datselde jildt eins ek foar Lolke van der Meer út Wergea. Yn de Leeuwarder Courant fan 12 febrewaris stiet in foto wêrop’t Lolke te sjen is mei in bile om gatten yn it iis te hakken foar de strampelstokken, dy’ t achter him al klear lizze.

afrtikel yn LC fan 12 febrewaris 20121

Der sille grif op mear plakken yn de provinsje flechters wêze dy’t de iisflier oangripe om kuorren út te setten.