Kuorren yn it gelid

door

in

Tergrêft / Gytstjerk, 26 febrewaris 2016.

Jan Oostenbrug fan Gytsjerk hawwe we ynskreaaun as 81e lid. Hy hat ús fuotendaliks in tal prachtige foto’s tastjoerd.

Mei syn pakesizzers hat er einekuorren útsetten by de pleats fan Oege Hoekstra, dy’t oan de Dokkumer Ie wennet yn Tergrêft.