Kuorreprojekt 2023

Âldskoat/Grou 18 april 2023

Op de lêste jiergearkomste ha de leden besletten foar it kuorreprojekt 2023 trije einekuorren beskiber te stellen foar Vogelwacht Heerenveen-Oranjewoud.

Lutske Visser (ek foarsitter/skriuwer fan de fûgelwacht) stjoert in pear foto’s wêrop’t ien fan de trije kuorren stiet. “Dizze hat in moai plakje krigen”. seit Lutske. “Dit is ien fan de trije kuorren. Der binne trije jonges dy’t alle trije in koer op in oar plak pleatst ha. Nettsjinsteande dat ik se meardere kearen frege ha foar in foto ha ‘k mar fan ien jonge in foto krigen. Se binne sa drok mei de briedsoarch en de neisoarch dat se foar in foto de tiid net nimme.”

Op de foto’s is te sjen dat de koer yndied in moai plakje krigen hat.