Kursus yn Dearsum

door

in

Dearsum, 15 febrewaris 2014

Gjalt en Els de Groot jouwe soms in kursus op lokaasje, diskear dus yn Dearsum. De groep wie sa grut dat beide  learmasters har ynset leverje moasten.Elk gie grutsk mei in eigen koer op hûs oan.

Gjalt en Els mei harren kursisten yn Dearsum