Lease-kontrakt foar einekoer

Grou, 14 maart 2023

Bouwe de Grout fan Grou krige in fraach oer in lease-kontrakt foar einekuorren.

Begongen as flechter fan einekuorren makke Bouwe ek al rillegau nêstkastjes. Mei syn negoasje reizget hy mei in soad nocht en wille allerhanne braderieën en merken ôf. Om wat bekendheid te jaan oan syn aktiviteiten hat Bouwe sûnt dit jier nammekaartsjes. ”Oan elke makke koer hingje ik sa’n kaartsje. Dit jier ek by de kuorren dy’t ik by de boumerk ôfleverje.”

Dat smyt ek reaksjes op, neffens Bouwe. “Koartlyn waard ik skille troch in mefrou mei in ‘heech Haachsk aksint’: Meneer de Groot, u bent de maker van de mooie rieten eendenkorven.” Bouwe antwurde befêstigjend. ”Wij hebben er twee gekocht, zou u er een bij onze buitenwoning aan De Pikmar kunnen monteren?”

Bouwe: ”Waarom maar een, en die andere dan?” 

De mefrou:”Mijn man vindt ze zo mooi, een eendenhok hebben wij in de gang als paraplubak geplaatst, de andere willen wij graag in de Pikmar of in een boom hebben gemonteerd. Zou u dit kunnen verzorgen?  Wij betalen graag voor deze activiteit; als u de korf ook weer ophaalt en volgend jaar weer plaatst, regelen wij graag een lease-contract afspraak.”

”Ik ha mar tasein dat ik de koer fergees kom montearen en dat hja sels der mar fierder mei rêde moat”, seit Bouwe. “Sa sjogge jo mar: de tiden feroarje en de minsken ek. In ûntsoargings-lease-kontrakt foar einekuorren. Wa hie dat betinke kinnen… Ha de nammeplaatsjes dochs nut.”