Les op 14 july, mei nij reid en ‘âlde’ flaaks.

Holwert, 14 july 2018.

It flaaks bloeit prachtich en it reid wurdt skard. Fanwege de wûndermoaie simmer is it farsk sniene reid yn in dei drûch.

De beide manlju, op les by Gjalt de Groot,  binne krekt begûn mei it flechtsjen fan har earste koer.

En ûnderwilens kinne de earste besikers fan Follow the blue line komme mei harren belangstelling en fragen. Wat sil dizze sneon wer bringe?