Lette einepiken

door

in

Grou/Bitgummole, 4 augustus 2023

De earste einepiken fan dit jier fleane yntusken. Guon waarnimmers falt it op der dit jier soms einen binne mei in aardich team piken dat grut wurden is. Oft dit yn ‘t algemien sa is, falt lestich te beoardielen, dêrfoar binne der te min waarnimmings. Dochs is it wol nijsgjirrich dit te witten. It soe moai wêze as der minsken binne dy’t hjiroer ek wat melde kinne. Réaksjes binne wolkom fia de e-mail: bestjoer@de-strampel.frl.

Yn Bitgummole binne piken dy’t noch lang net fleane kinne; dy binne ferline wike krekt út it aai kommen. Durk Wynia hat in pear foto’s en in filmke stjoerd om