Lutske har kuorren dogge it goed!

Lutske 3Lutske Visser, lid fan De Strampel, die fan’t maitiid de fûgelwacht in koer kado foar de ferlotting. De winner sette de deis dêrop de koer yn it wetter. Daliks naam in einepear besit fan it moaie húske.

Lutske 1Lutske 2
 Lutske 4