Lyts praatsje

Holwert, 3 septimber 2019

Sneon 24 augustus siet ik as einekoerflechter by de túnkersferiening Nut en Genoegen te Snits.

Prachtich, wat in romte yn hertsje Snits en wat stie it der by, wat in ferskaat oan grienten en fruchtbeammen. Sa hjir en dêr in túnhokje, inkele mei in keakeljend hintsje, it lûd fan in hoanne. In plakje om yn ús drokke, rûzige wrâld ta rêst te kommen, in plakje dat minsken ferbynt.

Rêstich flechtsjend, wat petearjen mei de gasten komt der in man suver op krukken oanslepen. Ik krige in petear mei de man oer de wrâld, it libben en ús plak deryn.
,,Man, wat wor ik bliid fan jou, wat geve jou mij weer in moed”, en mei triennen yn de eagen joech er my twa kear in hân foardat er op syn krukken wer ôfsette.

Einekoerflechtsje,  it jout rêst, tiid foar in oar as je fan hiel simpel materiaal in prachtich produkt meitsje.

Einekoerflechtsje, it kin safolle mear wêze as it meitsjen fan nêstromte foar einen.

Gjalt