Lytste einekoer fan de wrâld !

Wurdum, 1 maart 2016

Dit is ‘m: Unyk, lytser einekoer is der net yn de hiele grutte wrâld! (Komt yn Hea)

Jinke Kuperus:Ik haw sneon op de Beurs yn Poppenwier in opdracht krigen foar in lytse einekoer fan 3 sentimeter. Hy is klear en past yn in teeleppelstje!!  Hy komt by in model fan in pleats  te stean !