Maitiid yn de hjerst

door

in

Wurdum, 12 novimber 2019

By Bertus en Jinke Kuperus liket it wol maitiid maitiid. Mar der barre ek frjemde dingen.
Jinke skriuwt:

Ferline wike waard der noch in ein trêde yn de Wurdumerfeart en der sit ek earne ien te brieden op it hiem, want dy skyt as in slob.

Fan ús eintsjes en jerkjes, sa’n 70 yn maaie, binne der no noch 37 oer. Wêr’t se bedarre binne? In grut riedsel.

In plaatsje út it argyf fan de eintsjes fan Bertus en Jinke.