Mei in einekoer út, klaaie we Warten oan!

Warten/Holwert, 15 maart 2021

Museum Warten stjoerde it folgjende berjochtsje oan De Strampel ta.

Mei in einekoer út, klaaie we Warten oan!

It flechtsjen fan einekoer is folle mear as it kreëarjen fan in lisplak foar in ein.

It is troch de iuwen hinne in foarm fan folkskeunst wurden dy’t by de kultuer fan Fryslân heart en dan bynammen yn ’t wetterlân. It past dan ek alhiel by Museum Warten en yn ’t bysûnder De Greidpleats om hjir omtinken oan te jaan.

Gjalt de Groot, fjildman, skriuwer en ferteller is ek in betûft einekoerflechter. Brûkt foar de kuorren allinne de natuerlike materialen reid en flaaks. It binne stik foar stik pronkjes.

Foar ús sil Gjalt 40 kuorren flechtsje dy’t te keap binne by: Boele Postma Mieden 58 9003 MS yn Warten 06-34058363 boele96@hotmail.com

De priis is 22,50 it stik. De kuorren lizze fanôf 1 jannewaris by Boele. (op = op)
Gjalt skinkt fan elke yn Warten ferkochte koer 5,- oan Museum De Greidpleats.

Gjalt de Groot yn it Museum

Gjalt:

We binne no heal maart en hoe stiet it der foar?

No, dat plan is geweldich oanslein. It doarp Warten rekke entûsjast. Der is in einekoerferiening oprjochte mei de namme ,Yn ‘e hite hij’ en der ha har al 60 leden foar oanmelden. Dizze feriening sels hat no 12 kuorren útset yn de Rogsleat en it Wartenster-Wiid.

Fierders ha noch tal fan Wartensters in koer útset .Elk kin genietsje fan it prachtige foarjiersbarren fan einen op de koer. Jo kinne plestik mêsten en flaggestokken keapje mei in nylon flagge, mar ynstee dêrfan ek in einekoer op in strampel sette en sis no sels, dat past dochs better yn dit doarp!.
Mei in einekoer út, klaaie we Warten oan!

De Greidbuorkerij Warten