Mei-inoar yn it sintsje

Grou, 11 septimber 2018

Yn Grou sitte de einen op in moaie sneintemiddei noflik by-inoar op in steger, wylst it ferfearringsproses noch geande is.┬áNoch efkes en se binne wer yn topkondysje mei it nije winterkleed. De earsten binne al hast wer yn ‘e pronk.

Noflik yn 't sintsje

Noflik yn ’t sintsje