Mei-inoar yn it sintsje

door

in

Grou, 11 septimber 2018

Yn Grou sitte de einen op in moaie sneintemiddei noflik by-inoar op in steger, wylst it ferfearringsproses noch geande is. Noch efkes en se binne wer yn topkondysje mei it nije winterkleed. De earsten binne al hast wer yn ‘e pronk.

Noflik yn 't sintsje
Noflik yn ‘t sintsje