Mei petroaljestel, treppot en tafelkleedsje, wa wiene dat ek alwer?

Dokkum, saterdei 10 juny 2018.

De Kooistra’s skriuwe:

‘Saterdei 10 juni iepentúndei,  knap waar in daalders plakje op de folkstúnsjes fan Nocht en Wille te Dokkum’.

RSCN1070-2