Melding fan earste piken yn 2023

Wurdum/Harns, 12 maaart 2023

Jinke Kuperus meldt de earste jonge einepykjes by in kennis fan har yn Harns.

It is net krekt dúdlik wannear’t de 12 pykje útkommen binne: op 11 of 12 maart. Se komme út in koer dy’t oan in wenboat hinget.

De pykjes sille it swier krije want der binne noch net in soad ynsekten. Faaks komme dy der mei de oprinnende temperatueren de kommende wike wat mear.