Mem mei piken op sneintemoarn

Oerterp, 22 april 2018

Jan Falkena makket op dizze simmerske snein folgjende prachtige plaatsjes fan jong libben.