Mids maaie rinne de strampels út!

Flânsum, 19 maaie 2016.

Yn fiif fan de seis kuorren yn de grêft fan Titus de Wolff op Flânsum binne piken útbred. De strampels rinne út en miskien komme der noch nije einen op de sa noegjende kuorren ôf.