Moai artikel oer De Strampel yn Landleven

door

in

Grou, 2 augustus 2016

311_landleven_xlargeYn it blâd Landleven (nr 7) stiet in pakkend artikel oer ús feriening mei prachtige foto’s.

Gjalt de Groot, Jan Falkena en Durk Wynia steane deryn mei harren moaiste kuorren. Ek Hindrik Kooistra fertelt oer syn ûnderfining mei it flechtsjen.