Kolossale-koer en bysûndere pykjes

Wurdum, 10 maart 2013.

Fan Jinke Kuperus kamen der in pear bysûndere foto’s binnen by it bestjoer. Dy litte we jim graach sjen.

Anne Visser fan Himpens, 1.80 m lang, makke yn 1975 dizze koer. Hy die dat foar de optocht fan Wurdum-Swichum. Foto’s beskikber steld troch frou Anna Visser fan Âldegea (Sm.)
Yn Gytsjerk koene twa minskepykjes in plakje fine yn dizze koer-op-strampel.