Mylde winter, betide einen

Wurdum, 16 febrewaris 2014

Tjitte Talsma  fan ‘e Werpsterhoeke fûn snein 16 febrewaris  in nestke mei 3 eineaaien op zijn hiem.