Nei 648 kursisten is it oer

Holwert/Grou 21 novimber 2019

Gjalt en Els de Groot stopje mei it jaan fan kursussen. “It hat moai west”, seit Gjalt. “Net dat der wat is, mar Els en ik ha it der ris oer hân en wy fine dat it nei 648 kursisten oer de lêste 10 jier moai west hat.”
Wol geane beiden noch troch mei it jaan fan demonstraasjes.

De kursussen waarden jûn yn It Swetshok by it hûs fan Gjalt en Els yn Holwert. Hjirûnder noch in filmke út Hea fan 9 jannewaris 2012, opnommen yn It Swetshok by Gjalt en Els.

Gjalt hat in soad reid en flaaks rispe dit jier. Wat se net mear noadich ha wurdt no te keap oanbean.