Nei flaaksboer no ek doarpsreidsnijer

Grou, 28 maaie 2020

No’t it flaaks de groei te pakken hat kin de flaaksboer fan Grou him tarisse op it skarren fan reid.

Bouwe de Groot trof Cees van der Meulen en makke in pear foto’s mei begeliedende tekst:

Nei’t Cees lânbouwer fan flaaks wurde is, is hy no doarpsreidsnijer. De earste bosken hat hy al drûch, sadat it flechtsjen mei de nije rispinge 2020 begjinne kin.