Nêstkastje grôtfol nêstmateriaal

door

in

Dokkum/Grou, 26 febrewaris 2023

Fan Hendrik Kooistra krigen we in berocht oer in nêstkastje fan reid. In goede freon fan him hie ferline jier in nêstkastje fan reid by Hendrik kocht. It hie in prachtich plakje krigen op it hiem yn Drachtster Kompenije.

Nei de winter woe hy it skjinmeitsje en wer klear meitsje foar it nije briedseizoen. Hy kaam ta de ûntdekking dat it nêstkastje grôtfol mei nêstmateriaal siet. Wierskynlik hat in tomke (winterkoninkje) dat der allegear yn sleept. Kooistra stiet der fersteld fan: “Wat in lyts fûgeltsje al net in protte wurk fersette kin”.