Nij op de Strampel-webside: Sykmasine (zoeken)

door

in

Grou, 22 septimber 2018.

Wa’t wolris op de webside fan de Strampel omsneupt dy kin no gebrûk meitsje fan in sykmasine.

Jo sjogge no links op dizze side (ûnder Begjin) de mooglikheid om op moanne of op namme te sykjen.

Berjocht sykje út in bepaalde moanne:
by Maand selecteren op de pylkjes klikke en in moanne kieze
– jo sjogge dan alle berjochten fan dy moanne

Berjocht sykje mei in bepaalde namme:
by Zoeken in wurd ynfolje, bygelyks ‘lolke’, en dan op de Enter-toets drukke
– dan krije jo alle berjochten dêr’t dy namme yn foarkomt

In soad plezier mei dit nijichheidsje!