Nij spandoek mei logo

Grou, 11 desimber 2013

Op de griene spandoeken stiet ús logo, www de-strampel.nl en ús namme.

 De Strampel hat no de beskikking oer trije spandoeken, dy’t by demonstraasjes koerflechtsjen yn brûklien ôf te heljen binne by ien fan de bestjoersleden.