Nije folder mei logo leit klear

door

in

Grou, 29 jannewaris 2014

De Strampel hat de beskikking oer 2500 nije folders. No mei ús moaie logo derop.

Wa’t in demonstraasje jout, kin by ien fan de trije bestjoersleden in steapeltsje fan de  folders krije. En dan in spandoek meinimme.