Nije leden en de earste stiper

Bakkefean, 2 febrewaris 2013

Pongh├ólder en learmaster Jan Falkena joech oan inkele leden fan ‘It Fryske Gea’ in kursus koerflechtsjen. Twa fan dy kursisten wiene sa ent├╗sjast dat se har daliks as lid fan ‘De Strampel’ opjoegen. ‘De Strampel’ hat ek al in stiper.

De Strampel hat no al 44 leden.