Nije leden en de earste stiper

door

in

Bakkefean, 2 febrewaris 2013

Ponghâlder en learmaster Jan Falkena joech oan inkele leden fan ‘It Fryske Gea’ in kursus koerflechtsjen. Twa fan dy kursisten wiene sa entûsjast dat se har daliks as lid fan ‘De Strampel’ opjoegen. ‘De Strampel’ hat ek al in stiper.

De Strampel hat no al 44 leden.