Nije rispinge

Dronryp/Grou, 11 juny 2020

De lêste wiken groeit it reid as koal en rûnom wurdt der al reid skarre foar it meitsjen fan kuorren. Sa ek yn Dronryp

Yge Walsweer seach by Johannes van der Meer hoe’t dy al wer in moaie foarried ynslein hie. Hy skriuwt:

Ik wie justerjûn efkes by Johannes van der Meer op it stee yn Dronryp. Hy hie in moaie nije rispinge yn skeaven stean te drûgjen tsjin it koerhokje. Der ha ik in foto fan makke, miskien moai foar it nijs foar de strampel.
Mei groetnis,
Yge Walsweer

Johannes mei syn skeaven reid