Nije ûntwikkeling yn de koerflechterij (2)

Grou, 12 juny 2021

Njonken sinnepanielen is it dak fan de tûke koerflechter Cees van der Meulen no ek foar in part beklaaid mei reid. Oer de reden skriuwt Cees it folgjende:

Prof. Dr. Ir. Loftenburg fan TNO-Delft hat ûntdutsen dat ûnder in hoek fan 60 graden reid yn de helte fan de tiid fan de metoade B. de Groot of metoade L. van der Meer kuorkdrûch is.